Pedagogik

På Skogsgläntans förskolan bedrivs en allmän förskolepedagogik utifrån förskolans läroplan. Vi bedriver en lustfylld verksamhet med det kompetenta barnet i fokus, där vi har samlat det bästa från olika pedagogiska idéer.

Vårt mål är att det ska vara en rolig, trygg och lärorik verksamhet som ska ligga till grund för ett livslångt lärande och stärka barnens självtillit. 

VÅR VISION – ALLA BARN SKA LYCKAS!

Vår värdeord är:

Respekt – Vi respekterar varandras olikheter och tar hänsyn till allas olika åsikter. Vi delar med oss och lyssnar på varandra. 

Lustfyllt – Vi ska ha roligt och glädjas tillsammans. 

Trygghet – Alla ska känna sig trygga och ingen ska känna sig utanför under vistelsen på förskolan.

VÅR BARNSYN

Vi arbetar mot ett gemensamt förhållningssätt, där vi sätter barnen i centrum. Vi ser barnet som kompetent, rikt och kreativt. Varje barn har egen kraft, lust att växa, utvecklas och lära. Barnens erfarenheter och intressen ligger till grund för vårt utforskande arbetssätt. Vi ser till att ge barnen utrymme för delaktighet och inflytande över sin egen vardag. Barns inflytande över utbildningen ska finnas med i allt vi gör!